วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แนวคิด 036 : หลักเปลี่ยนชีวิตสู่สิ่งที่ดีกว่าตามหลัก Neo Humanistแนวคิด 036 : หลักเปลี่ยนชีวิตสู่สิ่งที่ดีกว่าตามหลัก Neo Humanist

ในความเป็นมนุษย์นั้น มีศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพ เราสมารถพัฒนาเพื่อเป็นคนคุณภาพได้

ท่านประธานเค่งฮั้วยึดหลัก Neo Humanist ในการพัฒนาแต่ต่อยอดศักยภาพคนในองค์กร ใช้หลักมนุษยวิทยาในการบริหารจัดการคนให้สามารถใช้ศักยภาพตนให้เต็มที่ ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืนต่อไป

ปัญหาหลายๆองค์กรที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากคนที่ไม่มีคุณภาพนี้เอง หากมีนโยบายการพัฒนาคนให้เกิดความสมดุล ไม่มองเพียงแต่การพัฒนาทักษะความรู้ด้านการทำงานเท่านั้น หากต้องมองไปถึงเรื่อง คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ และสุขภาพร่างกายแข็งแรง อีกด้วย

บริษัท รมิตา เฮลธ์แอนด์บิ้วตี้
ขายตรงพันธุ์ไทย หัวใจอาเซียน
http://www.ramitabeauty.com/


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น